No. Url Web Risk
16 https://pub-1dc1dbd5babe4e80b5500c64e914d272.r2.dev/word.html
17 http://meli-challenge-one.vercel.app/
18 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/1e2c2b55-ee15-4033-b192-1a7313c360bc/login?id=eDB2WGF3N1VuL25qUUg5K0w0MnVsU0ZPVU9NcTZpbks3VkZhbC9nMHFyOVJiMWdhNnA1a2Z2L1hIeWZpN2toclBwR1RMQWJxZFJYTHc2b283M21tR25hVnhURE42WUxNRUFOMGZoMkh5eVF4dDUxSHdVdmdaYWh0RWc5bHRlZytwbloyNy95YlVoQTEwSzVtbERqVFowYSswSmdadGRLVWVsM2w4Uk9wZjM4azZqTUJOcFlCbzVxWFZzdGtpYlBiSzhIWWNSN3RQRFBzYW03WVNRSFVFUUR0TnVQaXdGUFhTWlJQTWlHZzRwczk0U2k0OThJd3A4cDlVWjkxQ29hQVo5TnR3allEeGdsYjJzNjVvVkVNdzd0R3IyODgra2pDOUk2V2dvRmllemdvbWtpUnE0cnFwVmhQa24xOFB4WUFKYTdHYnNWSnJvUHZUc0kxUW5GQVRCVk8rU1BHUkxSZE1rM0x0U2V5dEcydmZiT2w4SjVPOWJqcFF1Z0tuZy80
19 http://shs.privrendom.com/
20 http://portal.negociebra.com.br/
21 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/5d477390-6424-4775-83c8-b42d1df12100/login?id=dlBHMzF5YnU0NUZoNGNuSldIb2ptNU1xbUtybEdHYmp0czFVL1Z2THRqaUNZajh5TXNzTVVFWnVGOVlCSVU5cnc5Z1NPc0FTUUJldDJFUXRjS3gxM3VtYU9nS1Y3bHo1UzhJOWZ6ZUpNbGFWdVVuVHhtUjlqRDRqbGNyY2ZUQmZTVU1YNDRFdjFXTFRpbTFjTnBIVFpKc25RL2U3Um12bFZ6bEZtR0NadEpFWWhqYUQ2bGNZMnlEcThSMmdBcTVFc2pCWm1YNktJNDAzbWZETHBmVmhHN1FDbW51NW5YTnRhZ1RaVENvNkovY3NZRDNnekx1aGtFZ3A3OUwvanB2L2k0RzF1VS9RNzVUdk9hUElBV0oyZGhQRVdVaVl2ZjN5cVk5RTF1OXI2UStuWkw1anN1L2N3V2hua0RzYXZFdHdYZjhFWXBRcXg5alc4d1BzZEVaL0Fob0JuY0I1N3NDc2dZT0thcmlkWUhZWVYwUytkM3UzVDR1S2VRTFR5OFBT
22 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/68e296c8-66b2-44ca-8b11-8eabf75e5799/login?id=Z09MTHhLU0tpZ0xhZ3RzSTlMR1d2cnd4ZnQvdVVLTVRuUkt1L1Iwd2hOT3NVUUVScUNWa2g5S0FUeWVjdkhkb3ZKWmJjTXN2cDczNDFqWG5ROXBHUC9wMDZWeG1OMWpNajgzUnZ3eVhpQTlvREQ1OHU3QXB1OE1JYUhiMmxKWDB5eldWT2RaZFpTamRQakNMVEVuWnVVNDdSam92VzZxRDVpdjhBdkdNdW1nKzRJcUdJNlMyOStMUlRjVVFJYnhRbW9WWnhKT1psUjV4K1FnUnZsNTFxSEFFd1laRjFjUnYrdFA2em0xQko1bG9wYUJycGxrazVQUDV0eGdnNFBYTHJwNU5EZkc3VzFmRVNjYXlyNi96R2Z0Y0lWaVQ3MG81L3FJUjZMN0xsNjNRUFRHR2RDMVR2aWVxN1FQbTNDK2Y5K2F0ZDlQTEFXNFhSYnNyWHEzQUl2c0dtNW50dHJjTDZWVlROWVZFNTl3T0IvTGRKdm1OSzlrVk5SUzFMWEtMZTJtYm1hUkh2UmdJMHV0RWNsTkNCQT09
23 https://elevalift.com/next/index.html
24 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/634e1f30-c3bf-4ceb-96f6-bf2cf0b91476/login?id=L3QxbzhNT0FDdTJFZ2ZPUmxyTklvUXd5VXN6QWxBMWV2ejJGdXhIaDZ1UUtPMkNnN2NJd2tETXNIN1BBS203VWpvaG0vSkZvdWRZNWkydHZpcm1iakdEcDRJTTcvYkVoTFlqN3dGWnFueFpsZHcrOTNVdkZ4azJBU3lzZ1VhSmszRzBZYmxTQXZlOU1pZTE4Z1F6WEFjUWcwVCs4M21sZk4vSTZIRjRZZDc1OUpacndkT2Z0empYMWlUVWp3dVNqWURvdkZnNHNQOXVURE5PS2FlcXR6ZElEZ210eHB5VFd0bmNBV1pGUGw3MlI0V2lTeWdXaGdEQnUzYkZHODJiWmRvbm9Ub1c4NmNnZkFWZmVNRXcwSEFmemJveG03Q21QV3dpYU5jb2puZ3U3alpUdFdBMkg3TXBVYnBnYW1GSFY2YXhTR0IyS3crMlV6ZENmWFFhbEdWYzdGUVY4aFY3eGpBbGYrTFpPNTJJajU3bVhtRm40WTdVMXZORDAzcGcz
25 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/215bf520-aa27-419c-9c49-47ef2d676450/login?id=RG9iMlNQdHUxZDVNS1orYW54eUwydEg4ZVlZdXBZeEdLM2Fzc1JpQXZ6OVB6NnRMOGtiTmRpZ091ZlpNckl2UzZlK0o0Z3dsNTJRSk1iZmRpU0dYU3NkVFVuQ0VBalhOY3VjdjRhMlpsVlJIOGdDWUZadm9aSzBxSmtlN1lZdFZhcTFxSTNoeEdhWEVlYXhwdzRqdHVjRWpPcDRmRHo3YU9hL3VEc3lpWDRUbUJVRUdobHB5S29MWVdGc2tiRGVseE1pZ1NZU3pCdnU1UTA3ekpGbWVML0pkUmtlTGJyTzAyY01Zc3NWZHc2VWhyMzZUc2lJM3lwanZEMmY5THVRZTlZUzgzT3Y3RHdNV2M2UUJMdm8zWHRvbnVOVS80d2lBaVNmbUpLWmppOUFMN3JIV1dTRktuNWFvKzRzaStxdXhMWkcvdXh3ejR0eE9ONkI5L2lpRWw4ZjJhMWpjUXNSbTErQzVrdjd3MXRJcFQwZm5IRVF5M0I0bHJwRnVzb1pDZ05RQi81UmFpcTdrNU9jaTVQc0MwUT09
26 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/f677d4b7-76cb-438e-8047-a3b42a1f47af/login?id=L0E3c0dvMlNIL29tcTVCWEE3ZHZsSEFNYTVyVVZ6QU9Wei9saW9qTnBjUDdzN3I1OVBWcllNM0R4cyttaDNDb3BBbFpDbkxCOXNhT3RKV2haVFdEeXp2K1B3dm16WlNGUnUvcEU3aUg3YkdZTGg0RFJ3TFFDeFQrREFtNmdXd2tnaTZBUG1taUllSkhVbmU2ekN0Ui9zUk1ET2VadXBVWlFnenQ2ckNHNVUyaTF6eGxqbXlzZFl0K1Z6NVYxSGU1bWVXbEdGTWFkcG5HY3AzcTBNMU8wWFFYNWNvSHN5MW5Qd2h0ZFdxbGFjTlc3d0ltWmtZSlZ4aDlVRzF3eDNwclZ3aHRvZmZtaVlwOWZWcnVuWC83cE5laUtOaFM0dXNNdEIxTFhua0Fycmxzd0w4dTVVM3JSdm5TcXNTQWtaVWRuVUFHTlk1UkJtdlF2b3ZISWRXM2NHOTF1d2VVM04yNk04T29pZEYyT25HMkg0QjBlV3FXeW5BbTNuMUhmNUk2M2xmK3BmZ3ZEZXhMdUtrU3BqdVlqZz09
27 https://www.sharepointin.com/nam/5806a2c4-1aed-4e71-8941-2a3191659ebb/e268878a-512e-4377-8700-6622e678b36d/9616c924-f16b-4167-8d88-e6925c29ecdd/login?id=R3lXYUVUZVlZWVZzRDh6UXI5SWp4SkRncDBYWkdDMVI2RG5yWDhkK09jb1BpWWJhb212dnpIR3VGYm8xdVh0YWRWdkNGM3BQZ1gra3B5Y3ZTY1dGWCsyb0Z6NnBpNmQ0MGR6VDROblM0VTZJTGYxd0ZFZ2FTK0w2Tk5raytmSlpwMFNyeWRHK3FVTGZoaGhLMUZmUDV3SnZoY3lSRkxOa28xRnRLRnJtNUF4YVlSYzhxeEJ2MWdycDNRdUNzTFplV3pDamU5TkZpTFhIaWhhMjZBRzV3MlRqSDVvS0hwUmRWTTJLRy9HTTJHK0ZsZnFBdk1OY2h0MVJJem5CSHhKV2F6VnJKMjI4WXZ1KzR6eitZcEpiWDNuQ2IybUpDd05WL2tScVdNOXdxOUZLM0hlalR3ZENvZHBwN1JETFdOa2M1RVJSWk9oRGtBdk9ZZzB3cEJlNXdsQitJSDVqNzFia25SM2ZPSVlJMHFpZlpXaldEYWhuVVkzOEVuUXJQVEZJ
28 https://phishjio.github.io/phish
29 http://product-list-marrket-43654777545.atwebpages.com/item-id-43654777545-marketplace
30 https://vulnerability-hazardous-shannon-reflection.trycloudflare.com/login.html.php